เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน จำนวนวัสดุ จำนวนครุภัณฑ์ จำนวนเงิน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
01 งานบริหารทั่วไป 3 0 45 0 124,730.00
02 งานพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0.00
03 งานประกันคุณภาพ 0 0 0 0 0.00
04 งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 0 0 0 0 0.00
05 งานวิจัยและบทความวิชาการ 0 0 0 0 0.00
06 งานบริการวิชาการแก่สังคม 0 0 0 0 0.00
07 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0.00
08 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0.00
09 งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 0 0 0 0 0.00
10 งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 8 0 39 0 1,585,397.00
11 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา 0 0 0 0 0.00
12 ห่้องปฏิบัติการมารดาและผดุงครรภ์ 0 0 1 0 195,500.00
13 ห้องภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 0 0 1 0 41,940.00
14 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0.00
15 ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 0 0 0 0 0.00
16 ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 0 0 0 0 0.00
17 ภาควิชาการพยาบาลการพยาบาลอนามัยชุมชน 0 0 0 0 0.00
18 ภาควิชาการพยาบาลการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 0 0 0 0 0.00
19 ภาควิชาบริหารแและพัฒนาวิชาชีพ 0 0 0 0 0.00
20 มคอ.วิชาการศึกษาทั่วไป-พื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ 0 0 0 0 0.00
สรุปภาพรวม 0 28 0 0 1,947,567.00
Copyright©Sirindhon college of public health chonburi Development 2019  All rights reserved : Version 7.6